გროს ენერჯი ჯგუფი

საინჟინრო საკონსულტაციო კომპანია

ქარის საზომი ანძების ექსპლუატაციაში მიღება
 2021-07-16
 კომპანია გროს ენერჯი ჯგუფმა დაასრულა კასპი 3 და თბილისი 2 ქარის საზომი ანძების პროექტების ექსპლუატაციაში მიღება, რაც ითვალისწინებდა არეალის ტოპოგრაფიის, საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის, საპროექტო დოკუმენტაციის, საექსპერტო დასკვნების და ნებართვისთვის საჭირო განაცხადების/ წერილების მომზადებას.