გროს ენერჯი ჯგუფი

საინჟინრო საკონსულტაციო კომპანია

პარტნიორი კომპანიები

 • საქართველოს ენერგეტიკის ინსტიტუტი 
 • ჰიდროპროექტი საქართველო 
 • ნორვეგიული კომპანია ECON POYRY www.econ.com
 • ავსტრიული კომპანია POYRY www.poyry.at
 • ნორვეგიული კომპანია Clean Energy Invest AS www.cleanenergyinvest.no
 • ალიანს ჯგუფ ჰოლდინგი www.agh.ge
 • გეოფიზიკის ინსტიტუტი 
 • სამშენებლო მექანიკისა და სეისმომედეგობის ინსტიტუტი www.ismee.ge
 • კომპანია გეო ინჟინერინგი www.geoengineering.ge
 • საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი www.gtu.ge
 • საქართველოს ენერგეტიკის აკადემია 
 • თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი www.teusu.edu.ge
 • კომპანია Novermet www.novermet.ru
 • მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის www.weg.ge
 • ენერგო ეფექტურობის ცენტრი www.eecgeo.org
 • ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახ. უნივესტიტეტი (შესაბამისი დეპარტამენტები) www.tsu.ge
 • შ.პ.ს. ქარნენერგო 
 • საქჰიდრომშენი 
 • სპეცგვირაბმშენი 
 • შ.პ.ს. საუკმშენი 
 • სპეცენერგორემონტი 
 • ჰიდროსპეცგვირაბმშენი 
 • ხიმინჯი 
 • DMT-ჯგუფი www.dmt-group.com
 • Mott MacDonald www.mottmac.com
 • კომპანია Norks Energi (Norway) http://www.energi.no/en/
 • კომპანია International Centre for hydropower (Norway) http://www.ich.no/
 • კომპანია EVIRO-DEV (Norway) 
 • მარდი ჰოლდინგი www.mardiholding.com