გროს ენერჯი ჯგუფი

საინჟინრო საკონსულტაციო კომპანია

ჰიდროლოგია

ჰიდროლოგიური კვლევა

 • მდინარის წყალშემკრები აუზის ზოგადი ჰიდროლოგიური დახასიათება
 • მდინარის წყლის მრავალწლიური საშუალო ხარჯის დადგენა (ისტორიული წყაროების გამოყენებით)
 • გარემოსდაცვითი ხარჯის ანგარიში
 • მდინარის წყლის მინიმალური ხარჯის განსაზღვრა
 • მდინარის წყლის მაქსიმალური ხარჯის განსაზღვრა
 • წყალდიდობის ხარჯის ანალიზი
 • მყარი ნატანის ანგარიში
 • ნატანის გრანულომეტრიული შეფასება
 • წყლის ქიმიური ანალიზი
 • წყლის დონის მზომის დამონტაჟება:
  • მონიტორინგი
  • მდინარის კვეთში წყლის ხარჯის ინსტრუმენტული გაზომვები
  • წყლის დონიდან ხარჯის ანგარიში
 • ევროკავშირის წყალდიდობის დირექტივის შესაბამისად მომზადებული, სრული ჰიდრომეტრული სამუშაოები და წყალდიდობის ანალიზი, მათ შორის:
  • განივი კვეთების აგება
  • გრძივი კვეთის აგება
  • ნალექით წყლის მაქსიმალური ხარჯის მოდელირება HEC-HMS-ის ბაზაზე
  • პროფილებში წყლის მაქსიმალური დონის განსაზღვრა (MIKE 11-ის ან HEC_RAS-ის ბაზაზე)
  • რისკის ქვეშ მყოფი ტერიტორიების განსაზღვრა და ზონირება:
   • რუკები, Shape და KMZ ფაილები
  • შედეგების გადატანა AutoCAD-ში

მეტეოროლოგიური კვლევა

 • მდინარის წყალშემკრები აუზის ზოგადი კლიმატური დახასიათება
 • ატმოსფერული ნალექი
 • ნალექმზომის დამონტაჟება და მონიტორინგი:
  • ნალექსა და მდინარის ხარჯს შორის ურთიერთდამოკიდებულების განსაზღვრა და შესაბამისი კოეფიციენტის გამოყვანა
  • ნალექმზომსა და სატელიტურ მოწყობილობებს შორის ურთიერთდამოკიდებულების განსაზღვრა
  • ბოლო 10-15 წლის მონაცემების აღდგენა და მდინარის წყლის ყოველტვიური ხარჯის ანგარიში ერთწლიანი მუდმივი დაკვირვების საფუძველზე
 • ქარი
 • ჰაერის ტემპერატურა
 • ჰაერის ტენიანობა
 • ექსტრემალური მოვლენების ანალიზი (მაქსიმალური და მინიმალური ტემპერატურა, თავსხმა წვიმა)