გროს ენერჯი ჯგუფი

საინჟინრო საკონსულტაციო კომპანია

საექსპერტო მომსახურება

ექსპერტიზის დასახელება
ბეტონის სტანდარტული ნიმუშის (15x15x15)(10x10x10) დაყალიბება
ბეტონის სტანდარტული ნიმუშის (15x15x15)(10x10x10) გამოცდა კუმშვაზე
ბეტონის ნიმუშის (55x15x15) სიმტკიც ზღვარი ღუნვაზე
ცილინდრული ფორმის ნიმუშის ამოღება (ჰორიზონტალური)
ცილინდრული ფორმის ნიმუშის ამოღება (ვერტიკალური)
ცილინდრული ფორმის ნიმუშის დამუშავება
ცილინდრული ფორმის ნიმუშის გამოცდა
არმატურის გამოცდა გაჭიმვა ღუნვა (გამოცდისთვის მინიმალური რაოდენობა 3 ცალი)
მიკროსკოპით ბზარების სიგანის დადგენა
ულტრაბგერითი ხელსაწყოს გამოყენებით, ბზარების სიღრმის დადგენა
კონსტრუქციაში არმატურის დიამეტრის, განლაგების და ბეტონის დამცავი ფენის შრის დადგენა პროფომეტრის (Profometer) საშუალებით
ბეტონის შრეში არმატურის კოროზიის ხარისხის დადგენა (Canin)
ბეტონის სიმტკიცის განსაზღვრა ურღვევი სკალომეტრული მეთოდით (Silver schmidt-ის ჩაქუჩით)
ბლოკის გამოცდა კუმშვაზე (გამოცდისთვის მინიმალური რაოდენობა 5 ცალი)
სრულტანიანი აგურის გამოცდა კუმშვაზე (გამოცდისთვის მინიმალური რაოდენობა 5 ცალი)
ღრუტანიანი აგურის გამოცდა კუმშვაზე (გამოცდისთვის მინიმალური რაოდენობა 10 ცალი)
ღრუტანიანი აგურის გამოცდა ღუნვაზე (გამოცდისთვის მინიმალური რაოდენობა 5 ცალი)
სრულტანიანი აგურის გამოცდა ღუნვაზე (გამოცდისთვის მინიმალური რაოდენობა 5 ცალი)
საშენი მასალის (ქვიშა) გრანომეტრიული შემადგენლობის ანალიზი
საშენი მასალის (ქვიშა) ნამდვილი სიმკვრივის განსაზღვრა
საშენი მასალის (ქვიშა) ზოგადი (მოცულობითი) სიმკვრივის განსაზღვრა
საშენი მასალის (ქვიშა) ცარიელობის განსაზღვრა
საშენი მასალის (ქვიშა) ტენიანობის განსაზრვრა
საშენი მასალის (ქვიშა) მტვრისებრი და თიხისებრი ნაწილაკების განსაზღვრა
საშენი მასალის (ღორღი ხრეში) გრანულომეტრიული შემადგენლობის ანალიზი
საშენი მასალის (ღორღი ხრეში) ნამდვილი სიმკვრივის განსაზღვრა
საშენი მასალის (ღორღი ხრეში) ზოგადი (მოცულობითი) სიმკვრივის განსაზღვრა
საშენი მასალის (ღორღი ხრეში) ფორიანობის განსაზღვრა
საშენი მასალის (ღორღი ხრეში) ტენიანობის განსაზღვრა
საშენი მასალის (ღორღი ხრეში) თიხოვანი, ლამოვანი და მტვრისებრი ნიმარევების განსაზღვრა
საშენი მასალის (ღორღი ხრეში) ფირფიტისებრი და ნემსისებრი მარცვლების რაოდენობის განსაზღვრა
საშენი მასალის (ღორღი ხრეში) საშუალო სიმკვრივის განსაზღვრა განსაზღვრა
საშენი მასალის (ღორღი ხრეში) ცარიელობის განსაზღვრა
ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის გრანომეტრიული ანალიზი
ბალასტის გრანომეტრიული ანალიზი
ცემენტის აქტივობა (ცემენტის ძელაკის გამოცდა ღუნვა კუმშვა)
ცემენტის სიმკვრივის განსაზღვრა
ცემენტის შეკვრის ვადების დადგენა
ცემენტის დაფქვის სიწმინდის განსაზღვრა
ცემენტის ცომის ნომინალური სისქელის დადგენა
ცემენტის განშლადობის განსაზღვრა
ცემენტის ზოგადი (მოცულობითი სიმკვრივის განსაზღვრა)
ბეტონის ნარევის შემადგენლობის (რეცეპტი) შერჩევა
დუღაბის ნარევის შემადგენლობის (რეცეპტი) შერჩევა
ბეტონის ფორიანობა (მშრალ მდგომარეობაშ)
ბეტონის ნარევის კონუსის დაჯენა
ბეტონის ნარევის მომზადება (მიქსერი)
ბეტონის განშლადობა
ბეტონის ნარევის ჰაერშემცველობის განსაზღვრა
ბეტონის წყალშეურწევადობის განსაზღვრა
ბურღვა
შურუფის გაყვანა
გრუნტის ბუნებრივი ტენიანობის განსაზღვრა
გრუნტის მინიმალური ნაწილაკების სიმკვრივის განსაზღვრა
გრუნტის ბუნებრივი სიმკვრივის განსაზღვრა
გრუნტის პლასტიკურობის რიცხვის განსაზღვრა
გრუნტის წყალშთანთქმის განსაზღვრა
გრუნტის გრანულომეტრიული შემადგენლობის ანალიზი
გრუნტის მაქსიმალური სიმკვრივისა და ოპტიმალური ტენიანობის განსაზღვრა
სიმკვრივის დადგენა ქვიშის ჩანაცვლების მეთოდით
CBR-ის განსაზღვრა
გრუნტის დეფორმაციის მოდულის დადგენა დინამიკური დეფლექტომეტრის გამოყენებით
ასფალტბეტონის სტაბილორობა და მდგრადობა
გამკვრივებული ნარევის საშუალო სიმკვრივე
დატკეპნის კოეფიციენტის განსაზღვრა
ჭეშმარიტი სიმკვირივს განსაზღვრა განსაზღვრა
ექსტრაქცია, ბიტუმის და მინერალური ნაწილის რაოდენობის განსაზღვრა
არსებული ნაგებობების და ცალკეული კონსტრუქციების ელემენტების გამოკვლევა და მათი საექსპლოატაციო პარამეტრების შეფასება