flag

გროს ენერჯი ჯგუფი

საინჟინრო საკონსულტაციო კომპანია

კარიერა

 • info_outlineადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი

  სამუშაო ადგილი: თბილისი

  სამუშაო გრაფიკი: ორშაბათი-პარასკევი, 9:00 - 18:00 საათამდე.

  ძირითადი მოვალეობები:

  **კომპანიის მიზნებისა და ამოცანების შესაბამისად კვალიფიციური ადამიანური რესურსის მოზიდვა, შერჩევა, დაქირავების პროცესის ორგანიზება და მართვა;
  **პერსონალთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის შედგენა, წარმოება, შენახვა;
  **შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებთან ერთად ადმინისტრაციული პერსონალის ეფექტიანი შეფასების სისტემის შექმნა;
  **კომპანიის პერსონალის პერიოდული შეფასების ორგანიზება;
  **პერსონალის შეფასების შედეგების ანალიზის საფუძველზე, მათი პროფესიული განვითარების საჭიროებების გამოვლენა;
  **შეფასების შედეგების ანალიზის საფუძველზე, შეფასების სისტემით გათვალისწინებული ღინისძიებების (კვალიფიკაციის ამაღლება, წახალისება, დისციპლინური სახდელის დაკისრება და სხვა) განხორციელება;
  **კომპანიის სტუქტურის ანალიზიის პროცესში ჩართულობა და საჭიროების შემთხვევაში, რეკომენდაცი(ებ)ის მომზადება;
  **კომპანიის ხელმძღვანელისთვის წინადადებების წარდგენა, კომპანიის პერსონალის დანიშვნა/განთავისუფლების, მათთან შრომითი ხელშეკრულებების დადებისა და შეწყვეტის, პერსონალის მივლინებაში გაგზავნის, კვალიფიკაციის ამაღლების, წახალისებისა და დისციპლინური პასუხიმსგებლობის დაკისრებასთან დაკავშირებით;
  **ორგანიზაციული კულტურის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა;
  **თანამშრომელთა გუნდური მუშაობისა და მათ შორის არაფორმალური ურთიერთობების განვითარების ღონისძიებების ორგანიზება;
  **თანამშრომელთათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფისათვის საჭირო ღონისძიებების დაგეგმვა;
  **თანამშრომელთა არამატერიალური და მატერიალური წახალიხების ფორმების ჩამოყალიბება, პერიოდული განახლება და განხორციელების ხელშეწყობა;
  **ახალ თანამშრომელთა სამუშაო გარემოში ადაპტაციის მექანიზმების შექმნა და დანერგვა;
  **თავისი სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე, დაწესებულების მიზნებისა და ამოცანების შესაბამისად, სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება.

  საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

  **უმაღლესი განათლება სოციალური მეცნიერებების ან/და ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით;
  **მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
  **მინიმუმ 5 წლიანი სამუშაო გამოცდილება, მათ შორის ადამიანური რესურსების მართვის მიმართულებით ხელმძღვანელ თანამდებობაზე მუშაობის არანაკლებ 3 წლიანი გამოცდილება;
  **ადამიანური რესურსების პოლიტიკის შემუშავების და დანერგვის გამოცდილება;
  **MS Office (Word - ძალიან კარგი, Excel - კარგი, PPT - ძალიან კარგი);
  **ინგლისური ენა - სრულყოფილად (მეტყველება, წერა).

  პიროვნული და პროფესიული უნარ-ჩვევები:

  **დაგეგმვისა და მართვის უნარი;
  **ლოგიკური და ანალიტიკური აზროვნების უნარი;
  **მოლაპარაკების წარმოების უნარი;
  **დროის ეფექტურად მართვის უნარი;
  **გამართული ვერბალური და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი;
  *ორგანიზებულობა;
  **მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა;
  **გუნდური მუშაობის უნარი და კოლეგიალურობა;
  **მაღალი სამუშაო აქტივობა;
  **სამუშაოსთან დაკავშირებული სტრესისადმი მდგრადობა;
  **სიახლეებისა და ცვლილებების ინიცირებისა და პროფესიულ საქმიანობაში დანერგვის უნარი.

  სამართლებრივი აქტები:

  **საქართველოს კონსტიტუცია;
  **საქართველოს შრომის კოდექსი;

   
  დაინტერესებულმა კანდიდატებმა, გთხოვთ, გამოგზავნოთ თქვენი CV და სამოტივაციო წერილი ელ-ფოსტაზე info@gegroup.org. გთხოვთ, სათაურის ველში მიუთითოთ ვაკანსიის დასახელება - ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი, წინააღმდეგ შემთხვევაში ვერ მოხდება აპლიკანტის განაცხადის განხილვა.

 • info_outlineინჟინერ მექანიკოსი

  სამუშაო ადგილი : აჭარა/ შუახევი
  სამუშაო გრაფიკი : ორშაბათი-პარასკევი, 09:00 -18:00

  ძირითადი მოვალეობები :

  **ყოვლდღიური ტექნიკური ანგარიშის მომზადება და შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოება;
  **გასახორციელებელ ოპერაცებთან, პრობლემებთან დაკავშირებული საკითხების ერთობილი განხილვა , გადაჭრის გზების მოძიება ინჟინერებთან და სხვა დანარჩენ პერსონალთან ერთად ;
  **პერსონალის უზრუნველყოფა შესაბამისი ტექნიკური ინფორმაციით.

  საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

  **უმაღლესი განათლება ინჟინერიაში;
  **ჰიდრო ელექტრო სადგურებზე ელექტრო მექანიკოსად მუშაობის მინიმუმ 2 წლიანი გამოცდილება;
  **ინგლისური ენის კარგი ცოდნა;
  **MS Office- ის ცოდნა;
  **გუნდური მუშაობის უნარი;
  **პუნქტუალურობა;
  **პრობლემის გადაჭრის უნარი;
  **ანალიტიკური უნარ - ჩვევები;
  **სტრესულ სიტუაციებში მუშაობის გამოცდილება.

 • info_outlineზედაპირული სამშენებლო სამუშაოების ინსპექტორი

  სამუშაო ადგილი: თბილისი

  სამუშაო გრაფიკი: ორშაბათი-პარასკევი, 9:00 - 18:00  საათამდე.

  ძირითადი მოვალეობები:

  ** ცვლის მიხედვით, შესასრულებელი სამუშაოს კონტროლი;
  ** სრულყოფილი ყოველდღიური ანგარიშის მომზადება დღიური შესრულებული რაოდენობითა და გამოყენებული რესურსებით;
  ** საკონტრაქტო დოკუმენტაციის და დღიური საგამოცდო სამუშაოების გეგმის კარგად გაგება;
  ** განიხილოს, გააანალიზოს და ჩაიწეროს ის სამშენებლო საკითხები, რომლებმაც მომავალში შეიძლება გავლენა მოახდინონ კონტრაქტით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების დროზე ან ფასზე;
  ** დაესწროს და შეადგინოს ანგარიში ყველა საველე ტესტირებასა და შემოწმებაზე ხელშეკრულების დოკუმენტაციის შესაბამისად;
  ** დაადასტუროს სამუშოების შესაბამისობა ან შეუსაბამობა ხარისხის კონტროლისა და ხარისხის უზრუნველყოფის პროცედურებთან;
  ** მოამზადოს ხელნაწერი ხარისხის კონტროლის დოკუმენტი, შეუსაბამობის და მათ გამოსასწორებლად ჩატარებული ღონისძიებების ჩათვლით;
  ** კონტრაქტორის პერსონალის კოორდინირება და ეფექტური კომუნიკაცია ყველა მხარესთან;
  **  დეფექტის სიების,ყოველდღიური ცვლის ანგარიშების ან შემოწმების დოკუმენტაციის მუდმივი წარმოება.
  ** კონტრაქტორის სამუშაო სისტემების შემოწმება;
  ** შეაფასოს კონტრაქტორის დოკუმენტაციის სიზუსტე;
  ** როგორც მეთვალყურეთა გუნდის წევრმა, შეამოწმოს უსაფრთხოების ღონისძიებები;
  ** რეპორტში შეიტანოს ყველა ინცინდენტი და შემთხვევა;
  ** დაემორჩილოს რეზიდენტი ინჟინრისა და მისი მოადგილის ინსტრუქციებს;
  ** მკაცრად დაიცვას კონტრაქტორის მიერ შექმნილი უსაფრთხოების წესები, რეგულაციები და მითითებები;
  ** წაიკითხოს, გაიგოს და მიჰყვეს ნებისმიერი გამზადებული მეთოდისა და რისკების შეფასებას აღნიშნული სამუშაოებისათვის.

  საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

  ** უმაღლესი ტექნიკური განათლება  ინჟინერიაში ან მშენებლობაში;
  ** ინგლისურად ენის ცოდნა;
  ** Microsoft Office პროგრამების ცოდნა;
  ** სამშენებლო სამუშაოების ინსპექციაში მინიმუმ 5 წლიანი გამოცდილება;
  ** მართვის მოწმობა;
  **  ცვლებსა და დამატებით სამუშაო საათებში მუშაობის შესაძლებლობა.

  დაინტერესებულ პირებს გთხოვთ, გამოაგზავნოთ რეზიუმე (CV) ქართულ და ინგლისურ ენებზე ( გთხოვთ, მიუთითოთ პოზიციის დასახელება).

 • info_outlineსტაჟირების პროგრამა: არქიტექტორის პოზიციაზე

  სამუშაო ადგილი: თბილისი

  სამუშაო გრაფიკი: ორშაბათი-პარასკევი, 9:00 - 18:00  საათამდე.

  ძირითადი  მოვალეობები:

  **პროექტის გეგმარებითი და სამუშაო ნახაზების შექმნა;
  **ინტერიერის და ექსტერიერის დიზაინის შექმნა;
  **პროექტის მიმდინარეობის ზედამხედველობა;
  **მუშა ნახაზების შედგენა - სამუშაო ნახაზების დამუშავება.

  საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

  **უმაღლესი განათლება ან სტუდენტი შესაბამის სფეროში (არქიტექტორის კვალიფიკაციით);
  **კომპიუტერული საოფისე პროგრამების ცოდნა;
  **არქიტექტურული და გრაფიკული პროგრამების ცოდნა;
  ** ქართული და ინგლისური ენის ცოდნა;
  **MSoffice
  **AutoCAD
  **ArcGis - მიენიჭება უპირატესობა

  პიროვნული თვისებები:
  **კომუნიკაბელურობა;
  **პასუხისმგებლობა არსებულ დავალებაზე.


  დაინტერესებულ პირებს გთხოვთ, გამოაგზავნოთ რეზიუმე (CV) ქართულ და ინგლისურ ენებზე. გთხოვთ, მიუთითოთ პოზიციის დასახელება.

 • info_outlineაპლიკაციის მენეჯერი

  სამუშაო ადგილი: თბილისი

  სამუშაო გრაფიკი: ორშაბათი-პარასკევი, 9:00 - 18:00 საათამდე.

  ძირითადი მოვალეობები:

  ** აპლიკაციის შექმნა/დაწერა/ინსტალაცია;
  ** კონტროლი/ზედამხედველობა;
  ** საჭიროების შემთხვევაში აპლიკაციის განახლება.

  საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

  ** გამოცდილება  აპლიკციის შექმნაში
  ** ინგლისური ენა - ძალიან კარგად;
  ** ასაკი - 18 წლიდან.

  დაინტერესებულ პირებს გთხოვთ, გამოაგზავნოთ რეზიუმე (CV) ქართულ და ინგლისურ ენებზე. გთხოვთ, მიუთითოთ პოზიციის დასახელება.

 • info_outlineელექტრო მექანიკოსი

  სამუშაო ადგილი: თბილისი/რეგიონები

  სამუშაო გრაფიკი:ორშაბათი-პარასკევი, 9:00 - 18:00 საათამდე.

  ძირითადი მოვალეობები:

  ** არეალის ტერიტორიაზე არსებული ელექტროგაყვანილობებისა და მთლიანად     ელექტროსისტემის კონტროლი, მართვა და სრულფასოვანი ფუნქციონირება;
  ** ხელმძღვანელობისთვის არსებულ პრობლემებზე ინფორმაციის დროული მიწოდება;
  ** ხელმძღვანელობის მითითებით სხვადასხვა დავალებების შესრულება.

  საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

  ** სამუშაო გამოცდილება არ მოეთხოვება
  ** ინგლისური ენა - ძალიან კარგად;
  ** ასაკი 18 წლიდან;
  ** მართვის მოწმობა;

  დაინტერესებულ პირებს გთხოვთ, გამოაგზავნოთ რეზიუმე (CV) ქართულ და ინგლისურ ენებზე.  გთხოვთ, მიუთითოთ პოზიციის დასახელება.

აირჩიეთ ვაკანსია

ფაილი