გროს ენერჯი ჯგუფი

საინჟინრო საკონსულტაციო კომპანია

გარემოს დაცვითი პასუხისმგებლობის დირექტივის სტრუქტურის დანერგვა საქართველოში