გროს ენერჯი ჯგუფი

საინჟინრო საკონსულტაციო კომპანია

კინტრიში ჰესი - წყალდიდობის ანალიზი
 2018-09-07
 გროს ენერჯი ჯგუფის მიერ მომზადდა კინტრიში ჰესის წყალდიდობის შედეგად მიყენებული ზიანის საექსპერტო დასკვნა. აღნიშნული დასკვნის საფუძველზე გაანგარიშებულ იქნა ღვარცოფული ნაკადის ხარჯი, რომელმაც დააზიანა ჰიდროელექტროსადგურის ზოგიერთი ჰიდროკვანძი. ასევე, დასკვნის საფუძველზე მომზადდა რეაბილიტაციის პროექტი და აღდგენილ იქნა ჰიდროელექტროსადგურის ფუნქციონირება.